เชิญชวนทุกท่าน
จดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ จากทุกหน่วยงาน
และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หากท่านมีเอกสาร ที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และอนุชนรุ่นหลัง โปรดมอบให้
ส่วนจดหมายเหตุเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาเอกสารนั้นไว้ เป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ต่อไปในอนาคต

สถานที่ติดต่อเพื่อมอบเอกสารและให้คำแนะนำ
ส่วนจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ A
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2436 โทรสาร 043-754-358

นางสาวเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่
Email: auearee.p@msu.ac.th
นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์
Email: maliwan.n@msu.ac.th